EXPO LATVIA DENTAL Kongresa lekciju vispārējie reģistrācijas noteikumi

1. Jūsu iesniegtie personas dati tiks uzglabāti un apstrādāti EXPO LATVIA DENTAL kongresa un izstādes organizatora SIA DAB Dental Latvia datu bāzē atbilstoši kompānijas Privātuma politikai.
2. Organizators patur tiesības mainīt pasākuma programmu, vadītājus/lektorus un norises vietu nepieciešamības gadījumā
3. Reģistrācija EXPO LATVIA DENTAL Kongresa lekcijām notiek ONLINE izstādes mājaslapā
4. Veicot maksājumu Jūs apstiprināt, ka piekrītat EXPO LATVIA DENTAL Kongresa lekciju vispārējiem noteikumiem.

5. Rēķina apmaksas termiņa neievērošanas gadījumā Organizators ir tiesīgs anulēt piestādīto rēķinu un atcelt Apmeklētāja reģistrāciju.
6. Ja radusies situācija un Lekciju Apmeklētājs vēlas atteikties no savas izvēlētās lekcijas/-ām, tad Lekciju Apmeklētājam ir iespēja nodot savu reģistrāciju citai personai, iepriekš saskaņojot to ar Organizatoru vai to pārcelt samaksāto dalības maksu uz kādu citu lekciju vai meistarklasi EXPO LATVIA DENTAL 2020 Kongresa ietvaros. Ja tomēr Lekciju Apmeklētājs vēlas anulēt savu reģistrāciju un saņemt iemaksāto dalības maksu galēji atsakoties no dalības EXPO LATVIA DENTAL Kongresa lekcijā/-ās, tad ir jāraksta iesniegums uz e-pastu expo@expolatviadental.com un Organizators anulēs reģistrāciju un dalību lekcijā/-ās ieturot 5,- eur grāmatvedības un online reģistrācijas platformas komisijas maksu.
7. Organizators patur tiesības izsūtīt Jums informāciju par citām Organizatora konferencēm, Organizatora un tā partneru īpašajiem piedāvājumiem.
8. 2018. gada 25.maijā Eiropas Savienībā, tostarp arī Latvijā, spēkā stājusies Vispārējā datu aizsardzības regula.
Ievērojot regulas nosacījumus, informējam, ka Organizatora pasākumi tiek fotografēti un atsevišķās reizēs arī filmēti un raidīti tiešraidē.
Līdz ar to, apmeklējot Organizatora rīkotos pasākumus, esat informēti, ka šīs bildes reklāmas nolūkos var tikt izmantotas Organizatora sociālajos portālos un citviet.
Apmeklējot Organizatora rīkotos pasākumus, Jūs piekrītat foto un video uzņemšanai pasākuma laikā un publiskai izvietošanai reklāmas nolūkos.

 

PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par Jūsu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. Jūs varat droši uzticēt mums savus personas datus.

Personas dati - jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un Jūsu tiesībām.

 

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "DAB Dental Latvia", reģ. Nr.: LV40003744465, juridiskā adrese Dzelzavas iela 117, Rīga, Latvija, LV-1021.
 2. SIA DAB Dental Latvia apstrādā personas datus sekojošiem nolūkiem:
  1. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  2. klienta identificēšanai;
  3. klienta apkalpošanai;
  4. pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
  5. pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;
  6. jaunu pakalpojumu attīstīšanai;
  7. iebildumu, pretenziju, sūdzību, ierosinājumu, paziņojumu un citu iesniegumu izskatīšanai;
  8. saziņas uzturēšanai;
  9. norēķinu administrēšanai;
  10. parādu piedziņai;
  11. statistikas datu uzturēšanai un analizēšanai;
  12. tirgus izpētes mērķiem;
  13. jaunu pakalpojumu un preču reklamēšanai;
  14. jaunumu paziņošanai;
  15. citos nolūkos, ja par to ir informēts klients.
 3. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:
  1. normatīvo aktu prasības (piemēram, likums Par grāmatvedību, u.c.);
  2. līgums ar klientu;
  3. atsevišķos gadījumos saskaņā ar klienta piekrišanu;
  4. lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.
 4. SIA DAB Dental Latvia nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, kā arī pielieto mūsdienu tehnoloģijas, lai aizsargātu savu darbinieku un klientu personas datus. SIA DAB Dental Latvia aizsargā Jūsu datus ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem.
 5. Personas datu nodošana
  1. Lai pildītu savus juridiskos pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm likumā noteiktajos gadījumos.
  2. Mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses.
  3. Atsevišķos gadījumos mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums ārpakalpojumus (piemēram: bankas un citi norēķinu sistēmu pakalpojumi, ārpus tiesas parādu piedzinēji, finanšu vai nodokļu audits u.tml.). Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.
 6. Personas datu glabāšanas laiks:
  1. Jūsu dati tiks apstrādi tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums, kā arī kamēr ir spēkā no līguma izrietošo prasību noilguma termiņš;
  2. kamēr puses var realizēt savas likumīgas intereses;
  3. atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  4. kamēr ir spēkā klienta piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs apstrādes pamats.
 7. Jūsu tiesības:
  1. uzzināt, vai mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi;
  2. gadījumā, ja mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajai informācijai;
  3. ja informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības sniegt mums aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;
  4. atsaukt piekrišanu;
  5. atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, lūgt ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst datus. Informējam, ka šīs tiesības ir realizējamas tikai saskaņā ar likuma prasībām un mūsu kompānijas patur tiesības atteikt veikt minētās darbības, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;
  6. saņemt un/vai nodot personas datus citam pārzinim. Minētais attiecas tikai uz datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automatizēti.
  7. Savas tiesības Jūs varat realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Mēs sniegsim atbildi likumā noteiktajā termiņā.
  8. Ja Jums rodas jautājumi personas datu apstrādes jomā droši varat sazināties ar mums: info@dabdental.lv, 80200933 vai 8899.

Ja pārceltajos datumos 3. – 4. Jūnijā diemžēl nevarat ierasties un apmeklēt EXPO LATVIA DENTAL 2020 kongresa lekcijas un izstādi

un vēlaties saņemt atpakaļ iemaksāto naudu, ir nepieciešams iesniegums!

Brīvā formā e-pastā vai papīra formā un ieskenēt atsūtīt iesniegumu uz expo@expolatviadental.com 

Iesniegumā jābūt norādītam :

    Lekciju/-as apmeklētāja vārds un uzvārds
    Rēķina numurs
    Kopīgā rēķina summa
    Pieteikto lekciju numuri
    Konta numurs naudas atmaksai

Vēlreiz atvainojamies par sagādātajām neērtībām sakarā ar izstādes un kongresa datumu maiņu, 

2020. gada marts